top of page

寄《恰同学》群首次团聚


凤凰苍翠梦乡牵,犹见南湖九度天。

有意同窗缘思念,无情岁月刻心田。

顽童凝意清宵立,愚叟成贤白昼眠。

盛世重逢杯酒罄,豪言花甲又童年。

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page